Om projektet

I takt med att andelen äldre med intellektuella funktionsnedsättningar (fortsättningsvis förkortat IF) växer, ökar också behovet av mer kunskap hos så väl personer med IF som hos organisationer, kommuner och beslutsfattare.

GOTT LIV SOM ÄLDRE - aktiviteter och boende för personer med IF är ett 3-årigt nationellt projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden, delfinansiering av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Länsförbundet FUB Västmanland som projektägare.
Projektet kommer att lyfta fram och sprida goda exempel och idéer som finns runt om i landet på hur man kan ordna bra lösningar gällande aktiviteter och boende för äldre med IF.

En viktig del är att ta reda på vad personer med IF själva tänker kring livet som äldre, kontra vad omgivningen tänker och erbjuder, samt förbereda personer med IF på att själva arbeta vidare med äldrefrågor.
Därför kommer äldre med IF att utbildas till SENIOREXPERTER på fyra orter i landet.

Vilka deltar
Vi har förmånen att samarbeta med en mängd viktiga aktörer! Följande organisationer är samarbetspartners och stödjer
projektet:

Totalt är 16 olika kommuner i olika delar av landet involverade i projektet på olika sätt.


Exempel på bra boende i 4 kommuner 

Exempel på bra aktivitet i 4 kommuner
För att få en så rättvisande och genomlyst bild som möjligt av respektive boende och aktiviteter intervjuas dels personer med IF och deras anhöriga/närstående/gode män, dels personal och beslutsfattare.

Utbildning till seniorexperter  i fyra kommuner.
Deltagarna består av personer med If från 50 år och uppåt som utbildas till seniorexperter. Detta sker i studiecirkelform i samarbete med lokala FUB föreningar och Studieförbundet Vuxenskolan.

Lanseringsdagar i fyra kommuner där resultatet av projektet presenteras


Resultatet
Målet är att öka kunskap, sprida goda exempel och öka delaktigheten för så väl personer med IF som för kommuner, verksamheter inom området och beslutsfattare.
En mängd material och idéskrifter kommer att produceras som stöd i arbetet att hitta bra lösningar och arbetsmetoder, bland annat:

  • Idé- och exempelmaterial kring aktiviteter och boende för äldre personer med IF
  • Metodstöd och beslutsstöd för flytt till nytt boende
  • Metodstöd samt en studiecirkel för att förbereda pension.


Materialet ska finnas dels för dem som stödjer eller fattar beslut angående personer med IF, dels på lättläst för personer med IF. Materialet kommer finnas för gratis nedladdning på SKR:s webbsida.